VPN เครือข่ายส่วนตัวเสมือน

     VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเครือข่ายอยู่นอกคณะฯ สามารถใช้งานเครือข่ายได้เสมือนใช้งานอยู่ในคณะฯ โดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง ส่วนเรื่องความเร็วในการใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Internet ณ จุดที่ใช้งาน

รายละเอียดเกี่ยวกับ VPN เพิ่มเติม VPN บน wikipedia

การเข้ารหัสในระดับ IP Layer ที่คณะฯใช้งานอยู่มี 2 แบบ

 • IPSec กลุ่มผู้ใช้จะเป็นอาจารย์และนักศึกษา เพื่อใช้บริการของห้องสมุด
 • SSL กลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม เป็นการใช้ระบบงานต่างๆที่ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น

โดยการใช้งานทั้ง 2 แบบจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนอุปกรณ์(Windows8, Mac OS )ปลายทาง

ระบบงานที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ VPN

 1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (ใช้ protocol IPSec)
 2. Auditor (ใช้ protocol SSL)
 3. IT Support (ใช้ protocol SSL)

สรุปขั้นตอนการใช้งาน

 1. Download ตัวติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน
 2. Download config file
 3. ติดตั้ง VPN Client ลงบนอุปกรณ์ตามคู่มือ
 4. import config
 5. เชื่อมต่อ VPN โดยใช้ Account Internet เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะเสมือนว่าใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายของคณะฯ
 6. เปิดเว็บห้องสมุดเพื่อใช้งาน link ต่างๆ

Username, Password

username และ password ในการใช้งาน vpn เป็นอันเดียวกับที่ใช้งาน Internet ของคณะฯ


ในกรณีที่ลืม Password กรุณาติดต่อทาง โทรศัพท์
 • ในเวลาทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30)
  • หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 35919
  • หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 053935919

ข้อตกลงในการใช้งาน

 • การใช้งานระบบ VPN นี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
 • การใช้งานระบบ VPN นี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
 • ผู้ใช้ที่ใช้งานจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น งานเวชสารสนเทศสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้โดยทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นกรุณาใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพราะเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ ผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
 • การใช้งานผ่านระบบ VPN นี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางคณะฯอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของคณะฯไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

IPSec

ดาวน์โหลด

โปรแกรม VPN client สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ Config File สำหรับผู้ใช้งาน